Pneumonia

Pneumonia [肺炎 fèiyán]

Synopsis

Main symptoms - Fever, Cough, Shortness of Breath, Rapid breathing, Nostril Flaring. Severe - pale purple complexion.

An external pathogen invades the body blocking the lung meridian and the lung is unable to disperse and descend.

Treatment

Wind Cold - San Ao Tang

Phlegm - Chen Pi, Lai Fu Zi

Wind Heat - Yin Qiao San + Ma Xing Shi Gan Tang

Phlegm Heat - Ting Li Da Zao Xie Feng + Wu Hu Tang

Toxic heat - San Huang Shi Gao Tang

Yin Deficiency With Lung Heat - Sha Shen Mai Men Dong Tang

Lung And Spleen Qi Deficiency - Ren Shen Wu Wei Zi Tang

Heart Yang collapse - Shen Fu Tang

Pathogens attacking the Liver with Delirium - Ling Jiao Gou Teng Tang

+ Niu Huang Qing Xin Wan