HepatitisThe hepatitis virus has an incubation period of 15 - 50 days before its symptoms start to be revealed. The symptoms range in severity from mild cold symptoms to extreme health disorders. The main symptom is fatigue which can be accompanied by a loss of appetite, fever, dark urine, vomiting, sour/sweet taste, upper right stomach discomfort, yellowing of the sclera, and jaundice symptoms.

Using TCM theories this pattern is closely related to the Spleen and Liver functions.

TCM basic pattern of Hepatitis - Toxic Damp Heat in the Liver and Spleen

 

Formulas for Hepatitis:

 • Damp heat - Yin Chen Hao Tang - clear heat and dampness - jaundice
 • Damp cold - Yin Chen Wu Ling San -damp heat with urinary disorders
 • Yin Chen Si Fu Tan -
 • Yin Chen Zhu Fu Tang - Yin type jaundice with spleen yang deficiency

Top 5 Herbs For Hepatitis:

 • Chai Hu Bai Sha Bai Zhu Gan Cao Dan Shen

Herbs for Deficiency:

 • Dang Gui Fu Ling Dang Shen Huang Qi

Detoxifying Herbs for Hepatitis:

 • Bai Hua Shi Shi Cao
 • Ban Lan Gen
 • Hu Jiao
 • Yu Jin
 • Yin Chen Hao
 • Huang Qin
 • Chen Pi
 • Yi Yi RN
 • Shan Zha
 • Bie Jia
 • Tao RN
 • Guan Zhong
 • Sang Ji Sheng
 • Huang Bai
 • Chuan Lian Zi
 • Mu Xiang
 • Bai Jiang cao
 • Mu Dan Pi
 • Shan Yao
 • Gou Qi Zi
 • Wu Wei Zi
 • Sheng Di
 • Niu Zheng Zi
 • Zi Cao
 • Da Huang
 • Tu Fu Ling
 • Ji Nei Jin
 • Mai Dong
 • Han Lian Cao
 • Xiang Fu
 • Ban Xia
 • Pu Gong Ying
 • Huang Jing